الماس، نشانه ثروت و مقام

الماس، نشانه ثروت و مقام

 

امروزه الماس نشانه ثروت و بقا و مقام است و همواره در تمدنها و دورههاى مختلف به عنوان مظهر روشنايى، آسيبناپذيرى، سحر و جادو، شفا و حفاظت شناختهشده است.امروزه الماس نشانهثروت و بقا و مقام است و همواره در تمدنها و دوره هاى مختلف به عنوان مظهرروشنايى، آسيبناپذيرى، سحر و جادو، شفا و حفاظت شناخته شده است. براىپى بردن بهتاريخ و مفهوم کلمه الماس، لازماست ابتدا ببينيمآيا لغات به کار گرفته شده براى الماس ازسوى هندوها و يونانيان باستان، همان چيزى است که آنها امروزه استفاده مى کنند يابه چيزديگرى اطلاق مى شده است. 
واژه 
الماس، از واژه يونانىآداماو (Adamao) گرفته شده است که مفهوم آن " من مطيعمىسازم" است. صفت اين واژه آداماس (Adamas) به معناى شکست ناپذير است که براىبيان سختترين ماده شناخته شده در زمان يونانيان باستان، به کار برده مى شده است و درنهايتاين واژه مترادف با الماس (Diamond) شناخته شد. البتهتعييناين که دقيقا در چه زمانىاين صفت براىالماس استفادهشده مشکل است، زيرا ممکن است قبل از يافتن الماس، اين واژه به دومينکانى سختيعنىکرندوميا به چيزىغير از اينها، منسوب مى شده است. الماس نخستينبار در رسوبات رودخانه اى متعلق به هزاران سال پيش در هند و بورنئو کشف شد. 
باستان شناسان تعداد زيادى از آنها را در چشمهاى مجسمه ها و پيکرههاىهندىيافتتند.يونانيان باستان، 
الماس راتشعشعات و نورهاى ستارگان مى دانستند که به زمينپاشيده شده اند.پلاتوفيلسوفيونانى، در نوشته هاىخودف الماس را موجود زنده اى تصور مى کرد که ازروح آسمانى برخوردار است. همچنين اهل باستان معتقد بودند که الماس انسان را ازآسيب مصون مى دارد و براى صاحب خود پيروزى و اقبال به ارمغان مى آورد. بعلاوه فکرمى کردند الماس به صاحب خود جذابيتمى بخشد و باعث جلب نظر و توجه ديگرانمى شود. درافسانه ها آمده است نوک پيکانهاىکوپيد (Cupid) (خداى عشق که به صورت کودکى برهنه مجسم شدهاست)، از الماس ساخته شده، لذا اشتياق و علاقه شديدىايجادمى کند و چيزىنمى تواندبا آن برابرى کند. در طول قرنها، حاکمان براى به دست آوردن سنگهاىقيمتىبيشتر، باهم رقابت مى کردند و از اينگوهرها به عنوان ابزارهاىسياسى استفاده مى کردند. 
جواهرات به عناون سمبل و نشان قدرت شناخته شده و وقتى از آنها به عنوان تزئينروىلباس و کلاه، شمشير، غلاف و گرزها استفاده مى کردند، نمايانگرمقامى والا و بلندمرتبه براى صاحبانشان بود. در عصر رنسانس، حلقه هاى مرصع به الماس به عنوان طلسمىکه به صاحب خود قدرتىجادويىمى داد شناخته شدند. الماس به عنوان هديهاى که نشاندهنده اوج عشق و علاقه است، اواخر سالهاى 1400 ميلادى شناخته شد، زمانى کهماکسيميليان امپراطور اتريش حلقه اى با نگين الماس به معشوق خود مرى ملکهبورگاندىهديه داد، از آن زمان تا کنون از الماس به عنوان مظهر عشق و علاقه يادمىشود. 
زمان دقيق کشف اولين الماس مشخص نيست، اما آنچه در تاريخ آمده اين است که تا قرن18 ميلادى، تمام 
الماس هاىموجود در دنيا از کشور هندوستان مى آمدند. در آغاز قرن 16 ميلادى، معاملاتتجارىبيناروپا و آسياىشرقىپيشرفت کرد. يکىاز دو مسيراصلى تجارت الماس، از شهرونيزمى گذشت و با گذشت زمان اين شهر مهمترين مرکز تجارىدنياى غرب شد. آخرينشهرى کهاينمسيرتجارى به آن منتهىمى شد شهر بروژ (Brugesشهرى دربلژيک ) بود که با مرور زمان به عنوان مرکز برش و تراش الماس توسعه و پيشرفتپيداکرد و شهرت فراوانىيافت؛ اما پس از 50 سال، اين شهر موقعيت خود را به شهرآنتورپياآنورسAntwerp (ايالت و بندرى در بلژيک) بخشيد که از امکانات بهتر و تازهترىبراى ارتباطات و داد وستد برخوردار بود. اين شهر در قرن 16 ميلادى، شهرى توسعهيافته و پر رونق شد، به طورى که براى مثال فرانکوئيزال (پادشاه فرانسه)، الماس خودرا براى تراش به صنعتگران فرانسوى نداد بلکه آن را به صنعتگران آنتورپ سپرد و دراين زمان آنتورپ قلب تجارى اروپا محسوب شد و تقريبا 40 درصد معاملاتجهانى، در اينبندر انجام مى شد. تا نيمههاى قرن هفدهم ميلادى، با وجود جنگهاىداخلىبين اصنافتراش دهنده الماس و تجار آن، شهر آنتورپ همچنان موقعيت خود را حفظ کرد ولى درپاياناين قرن جايگاه خود را حفظ کرد و لى در پاياناين قرن جايگاه خود را بهآمستردام (مرکز هلند) داد. 
آمستردام در آن زمان شهرى بود با امتيازاتزيادزيرا هم مذهبى بود و هم ستيزها وکشمکش هاىداخلى در آن وجود نداشت. در قرن هجدهم، علاوه بر انحصار تراش الماس تجارتو معامله آن را نيز به دست گرفت. در اين زمان بود که هلندى ها الماس هاىکيفيتپايينرا به صنعتگران شهر آنتورپمى سپردند و الماس هاى مرغوب را نزد خودشان نگه مىداشتند. با وجود سختىهاىبيشمارى که بر صنعتگران آنتورپ در اين سالها گذشت ولىتجارب با ارزشى به دست آوردند و حتى توانستند الماسهاى کوچک و با کيفيتپايين راچنان ماهرانه تراش دهند که تبديل به گوهرهايى اعلا شوند.  پس از کشف 
الماس درسال 1871 در کيمبرلىآفريقاىجنوبى، حجم وسيعى از الماسهاى سخت با کيفيتپايين به سمتاروپا سرازير شد و صنعتگران آنتورپ که تجارب بسيارى کسب کرده بودند،فرصتهاىشغلىزيادى به دست آوردند و اين شهر مجددا رونق گرفت. بعد از جنگ جهانى اول،رکورد سالهاى دهه 1930، بشدت بر معاملات الماس تاثيرگذاشت، به طوريکه تعداد زيادى از صنعتگران شهر آنتورپفروشگاههاى خود را تعطيلکردند. اين رکورد تا وقوع جنگ جهانى دوم ادامه يافت. 
در اين زمان بسيارى از تاجرانيهودى، کشور خود را ترک کردند و به پرتغال و آمريکا وانگلستان پناه بردند و در آنجا به فعاليت مشغول شدند. اين تجار براى حفظ 
الماس ازمتجاوزان آلمانى، آنها را با توافق دولت بريتانيا در سازمانى که به عنوان دفترمراسلات الماس ناميدهمى شد، قرار دادند که اين سازمان، الماسها را ثبت و تاپايان جنگ نگهدارى کرد. پس از اتمام جنگ، الماسها به صاحبانشان بازگردانده شد وبدينترتيب شهر آنتورپ، شکوفايى خود را از سر گرفت و از آن زمان به بعد، انجمنالماس تاسيس شد که مسئول کارهاى فروشندگان و تاجران الماس است.
نام نويسنده : شيماشمالى 
بيست و ششمينگردهمايى علوم زمينشناسى سازمان زمينشناسى کشور

تنظیم کننده:وب سایت بیگبگ(www.bigbag.co)

instagram: bigbag_jewelry

 برچسب ها :


مشاوره آنلاین
مشاوره آنلاین
درصورت آنلاین نبودن پشتیبان میتوانید از طریق اکانت تلگرام bigbagteamco @ یا شما تلفن 02144975133 ارتباط بر قرار کنید